Vážení provozovatelé výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů,

„Formulář a algoritmus pro výpočet přiměřenosti výše podpory výroby elektřiny je připraven na základě dostupných informací o možném postupu kontroly tzv. překompemzace výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jak vyplývá z příslušných rozhodnutí Evropské komise k podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice a dokumentů zpracovávaných k této problematice orgány státní správy, především Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem. Výpočet přiměřenosti výše podpory podle individuálních podmínek výrobce elektřiny je proto pouze informativní a odpovídající stávajícímu stavu poznání a informací k problematice řešení tzv. překompenzace dostupných v současné době. Nelze se proto na něj spoléhat, např. pro potřeby případných správních nebo soudních řízení, které by mohly nastat v budoucnu.

Údaje o projektech a míře výnosnosti projektů, které výrobce elektřiny zadá do formuláře nebo budou výstupem výpočtu přiměřenosti podpory, budou spolky CZ Biom a Komora OZE zpracovávány pouze v anonymizované podobě a uchovávány pouze po omezenou dobu. CZ Biom ani Komora OZE nebude zpracovávat ani uchovávat žádné údaje o projektu, které by mohly nebo měly vést k identifikaci konkrétního projektu. Jakékoliv analýzy údajů týkající se konkrétního projektu výrobny elektřiny mohou být prováděny pouze na základě žádosti a po předchozím souhlasu výrobce elektřiny.

Údaje výrobce elektřiny budou zpracovávány pouze za účelem a v rozsahu nezbytném pro potřeby kontaktování výrobce elektřiny a případně další komunikaci. Budou-li údaje výrobce elektřiny zahrnovat osobní údaje výrobce elektřiny, výrobce elektřiny odesláním vyplněného formuláře souhlasí s jejich zpracováním spolky CZ Biom a Komora OZE pro účely uvedené v předchozí větě.“